اعضاء محترم هیئت مدیره

جناب آقای رضا عسکری

مدیرعامل

جناب آقای دکتر محسن نجاتی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای عزیزاله امینیان

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمود نجاتی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای حسین عسکری

عضو هیئت مدیره

اعضاء محترم هیئت مدیره

جناب آقای دکتر محسن نجاتی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای رضا عسکری

مدیرعامل

جناب آقای عزیزاله امینیان

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمود نجاتی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای حسین عسکری

عضو هیئت مدیره

پیمایش به بالا