ایمنی کارکنان:

واحد HSE مجتمع تولیدی و صنعتی فروآلیاژ کاویان به جهت حفظ و بهبود سطح ایمنی کارکنان و کاهش میزان ریسک های شغلی پیرو اهداف زیر می باشد:

-اهمیت به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی از سوی کارکنان
-کنترل و پيشگيری از خطرات ناشی از شرایط کار و ريسک های بهداشتی در محيط کار
-پیشگیری از بروز بیماری هاي شغلی در محيط کار
-ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار

پیمایش به بالا