محیط زیست

یکی از اهداف  کلان  این مجتمع تولیدی همزمان با توسعه کمی در ظرفیت و کیفیت محصولات،  بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت بوده است.
این شرکت با  توجه به الزامات قانونی و مقررات  ملی و بین المللی  زیست محیطی از یک سو و از سوی دیگر تحلیل فرصت ها و چالش های زیست محیطی در پیش رو و بررسی انتظارات  ذینفعان ، همچنین براورد ظرفیت های داخلی و نقاط قابل بهبود شرکت، اقدام به تدوین استراتژی و در مرحله بعد تهیه برنامه عملیاتی برای محقق ساختن استراتژی ها نموده  و در ادامه آن نیز  کفایت و اثر بخشی برنامه های انجام شده را تحت بررسی  قرار می دهد. مجتمع تولیدی و صنعتی فروآلیاژ کاویان تدابیری به جهت پایش، کنترل و جلوگیری از انتشار و باز انتشار آلاینده های زیست محیطی اندیشیده است و همچنین تهیه مواد اولیه با کیفیت و نظارت بر مصرف انرژی جهت حصول اطمینان از رعایت اصل بهینه مصرف از جمله اقدامات این شرکت در راستای سلامت محیط زیست می باشد.

پیمایش به بالا